วัฒนธรรม / บันเทิง

 

 

                                                     จักกล่าวถึงกรุงเทพทวาราวดี

อันเปนบรมราชธานี                             รุ่งเรืองด้วยเหลี่ยมชน

ดังเปนที่ปรากฏรจนา                           ทั่วภาราทุกแห่งหน

ในโลกาภิวัตน์สากล                            ทั้งหมู่คนอาเซียนเห็นศุขจริง

ทั้งพ่อค้านายทุนก็มากหนา                   ด้วยกรุงภาราปกติสุขยิ่ง

เมื่อประชาธิปไตยยังไหวติง                  พระเดชคุณมิ่งประเทศจึงสุขมี

ประกอบด้วยกฎหมากฎแมวทำนุก          อยู่เย็นเป็นศุขสวัสดีสว่างศรี

เปนใหญ่กว่าอิสานล้านนาปัฐพี              ปัตตานีเหนือใต้ธานีไทย

ทั้งวิญญูชนมนตรี                               สมณ์ชีพราหมณ์คริสต์อิสลามอาศัย

กรุงรัตนโกสินทรเปนที่คุ้มภัย                เหมือนร่มไทรร่มเย็นไม่เสื่อมทราม